در مقابل همجنسگرا ستیزی سکوت نکنیم

در مقابل همجنسگرا ستیزی سکوت نکنیم

از ۰۹ بهمن ۹۹ تا ۰۶ خرداد ۰۰ دگرباشان جنسی و جنسیتی

در جامعه ایران شاهد نادیده گرفتن حقوق دگرباشان از سمت حکومت هستیم و همچنین افرادی با نگرش ها و واکنش های منفی و تبعیض آمیز نسبت به همجنس گرایان باعث افزایش همجسگرا ستیزی در جامعه میشوند. با شرکت در این کنش از حقوق دگرباشان دفاع کنیم و در مقابل همجنسگرا ستیزی سکوت نکنیم.

۱۶:۰۰ - ۰۳ دی ۹۹ ۵ امتیاز

ما از رسانه‌های فارسی‌زبان انتظار داریم از منابع متعدد موجود به زبان فارسی و سایر زبان‌ها برای آموزش مستمر کارکنان خود استفاده کنند، تا بتوانند مخاطبین‌شان را هم در این حوزه آموزش دهند و با بازتولید ال‌جی‌بی‌تی‌کیوهراسی در تولیدات‌شان، حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو را بیش از این نقض نکنند.

امضاء کنید

تاکنون ۳ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۵