خرید واکسن تأیید شده منابع بین المللی ،حق مردم ماست

خرید واکسن تأیید شده منابع بین المللی ،حق مردم ماست

از ۱۱ بهمن ۹۹ تا ۱۱ خرداد ۰۰ مردم‌سالاری و انتخابات

استفاده از واکسن های معتبر تایید شده توسظ منابع بین المللی حق مردم است و وارد کردن واکسن هایی تایید نشده جان مردم را بیشتر به خطر میاندازد.

۲۱:۲۷ - ۱۱ بهمن ۹۹ ۲ امتیاز

وقتی ازانجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم قرارنیست روی مردم آزمایش شود.

بخوانید

تاکنون ۱ نفر در این کنش مشارکت کرده‌اند

۲